Ny föreslagen andelsnorm för Velamsund GA:2 (vägarna på Sommarbo)

Lantmäterienheten i Nacka Kommun handlägger nyförrättning av Velamsund GA:2. Gemensamhetsanläggningen består av vägar och stigar på Sommarbo och förvaltas av Sommarbo-Tegelö vägsamfällighetsförening. I det senaste sammanträdet föreslogs ny andelstalsnorm. Presentationen från sammanträdet finns att läsa i sin helhet här.

En arbetsgrupp från Tegelön har bildats för att inkomma med ett Tegelögemensamt yrkande för att påverka förslaget som uppleves som orimligt.

Vid frågor kontakta info@tegelon.se

Föreningsstämma den 13e juni kl 11.00

Välkomna till Tegelöns Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma lördagen den 13:e juni kl 11:00. Även i år kommer vi hålla till på ängen. Ta med något att sitta på.

I och med Corona-pandemin gäller tillfälliga bestämmelser gällande ombud och fullmakter. Läs mer i den fullständiga kallelsen med dagordning och övriga stämmodokument här.

Midsommarfirandet inställt

Det gemensamma midsommarfirandet är i år, på grund av
rådande pandemi, inte sanktionerat av samfällighetsföreningen. Festkommittén har därför beslutat att ställa in årets arrangemang.

Regler för framförande av motorfordon på Tegelön

Under föreningsstämman framförde medlemmar att de upplevde att den olovliga motortrafiken ökat på ön. Styrelsen passar därför på att publicera de regler som finns för framförande av motorfordon på Tegelön:

Vägarna på ön är inte anpassade för att köra med motordrivna fordon. Körning med motorfordon medför slitage och riskerar att skada våra vägar. Körning har negativ inverkan på trivsel, naturmiljö, säkerhet och anses utgöra störning av betydelse.

Körning på Tegelön:

  • Maxhastighet 10 km/h

  • Transport av gods och packning

  • Transport av sjuka personer

  • Skötsel‐ och anläggningsarbete

Den som kör på ön har ansvaret för att följa lagar och att undvika att skada eller störa enskilda eller allmänna intressen. Den som orsakar skador på våra gemensamma vägar genom framförande av motordrivet fordon har ansvar för och skyldighet att återställa vägarna.

Läs gärna föreningens övriga regler och riktlinjer på sidan Policies

Ingen valborgsmässoeld

Tegelöns brandfogde har idag beslutat, efter att ha varit i kontakt med Södertörns Brandförsvar att det inte blir någon brasa på valborgsmässoafton vid ängen eftersom brandrisken är hög. Brandförsvaret avrådde bestämt från eldning.

Motioner, Alfrida och grävjobb på parkeringen

Vill du lämna en motion till årets årsstämma?

Motioner till årets stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:a januari. Utgå gärna från föreningens mall när du skriver din motion så underlättar det för stämman att ta ställning.

Stormen Alfrida

Stormen Alfrida fällde många träd på ön i början av januari. Om du blivit drabbad och inte vill elda på din tomt finns det möjlighet att elda på eldplatsen vid ängen under januari och februari. Var noggrann med att elda upp ditt ris och se till att brasan är helt släckt innan du lämnar platsen.

Dräneringsarbete vid parkeringen på Sommarbo uppskjutet

Nedläggningen av dräneringsrör vid parkeringen på Sommarbo blev uppskjutet i samband med snön. Vi kommer ut med ett nytt datum för arbetet när underlaget har blivit torrare igen.