Lathund för oss som älskar Tegelön

På denna sida hittar du en kortfattad sammanfattning av de förhållningsregler som gäller på ön. För detaljerad information läs gärna våra fullständiga policies. Information finns även uppsatt på anslagstavlan vid brandboden.

Motorfordon

Tegelön är en bilfri ö och vi undviker användande av motorfordon. På så sätt minskar vi åverkan på öns natur och stigar samt minimerar störningar och höjer säkerheten för alla, främst barnens. Undantag är transporter av

  • byggmaterial och tung utrustning
  • människor med fysiska svårigheter att förflytta sig

Transporter sker med visad hänsyn. Maxhastighet är 10 km/tim.

Hundar

Enligt kommunlagen ska hundar vara kopplade mellan 1 mars- 20 aug. Dock ska du under all tid som hundägare/ hundpromenerare ha sådan kontroll och uppsikt över hunden att alla som rör sig på ön ska känna sig trygga vid möten. Många uppfattar/känner inte din hund som ”världens-snällaste”. Hundbajs plockas upp.

Om du nyttjar en båtplats på ön

Om du hyr eller nyttjar båtplats på någon av samfällighetens bryggor så har du ett ansvar att din båt är

  • sjövärdig
  • rätt förtöjd
  • inte skadar anläggningarna vid normala förhållanden

Vid nyttjande ansvarar du även för bryggans underhåll samt att vattnet kring bryggan röjs från vass och annan växtlighet. Båtar får endast tillfälligt dras upp på samfällighetens stränder, t.ex för akut reparation.

Renhållning

Vi som vistas på ön ansvarar gemensamt för renhållning runt om på stigar och gemensamma markytor. Tänk på att fimpar, förutom att dom skräpar ner, är en brandrisk.

Buller och bång

Vi använder våra högtryckssprutor, sågar och andra högljudda maskiner med hänsyn till våra grannar och tänker en extra gång om morgnar och kvällar under helger och semesterperiod innan vi sätter igång dem.